หน้าแรก

211162_191209_0024
ค่ายธรรมมะ_๒๐๐๒๑๖_0002
กิจกรรม2563_200113_0257
ตรวจ_191209_0002
กิจกรรม2563_200113_0245
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow


ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”

ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา 15.30 น. พร้อมกัน

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา-2019 เข้าสู่สภาวะปกติ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ให้นักเรียน ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา15.30 น. พร้อมกัน
❤️ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับบุตรหลานบริเวณด้านนอกหน้าประตูโรงเรียน
🚫 ไม่อนุญาตให้เข้ามารับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
จึงแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 12, 2022

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

สิงหาคม 28, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 24, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 24, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 20, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 20, 2021