ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา 15.30 น. พร้อมกัน

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา-2019 เข้าสู่สภาวะปกติ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ให้นักเรียน ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา15.30 น. พร้อมกัน
❤️ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับบุตรหลานบริเวณด้านนอกหน้าประตูโรงเรียน
🚫 ไม่อนุญาตให้เข้ามารับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
จึงแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

Napaporn Kaewpraphan

มิถุนายน 12, 2022
1 2