เดือน: เมษายน 2019

พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับยุวบัณฑิตและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับยุวบั…

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 21 มีนาคม ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย…