กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คุณครูอนุบาลได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับนักเรียนอนุบาล 2

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คุณครูอนุบาลได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับนักเรียนอนุบาล 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้มีความสุข มีทักษะในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น