โรงเรียนบ้านท่าเกษมรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท โรงงานนำ้ตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )

โรงเรียนบ้านท่าเกษมรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท โรงงานนำ้ตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )