โรงเรียนบ้านท่าเกษมรับการสนับสนุนเครื่องปั๊มน้ำพืชผักสวนครัว (ไฮโดรโปรนิกส์ )

โรงเรียนบ้านท่าเกษมรับการสนับสนุนเครื่องปั๊มน้ำพืชผักสวนครัว (ไฮโดรโปรนิกส์ ) และการให้ความรู้เกียวกับการปลูกพืชแก่นักเรียนและชุมชน