กตปน.เข้าตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านท่าเกษม นำโดยนายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม และตัวแทนครู 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ นางสาวจีราวรรณ ศรีอริยานนท์ นางจินตนา ทองเล็ก  ฝ่ายการเงิน นางสาวยใจ ถานะวร นางสาวสมหญิง คายเลิศ ฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสมหมาย บรรดิษเสน  และฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการ กตปน. เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศการดำเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน 4 ฝ่าย และนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการนี้ทางคณะกรรมการ นำโดย นายวัชรพงษ์ โฮมแพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน เป็นประธานกรรมการ นางนิธิวดี  ป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนิศากร ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง และนางสุมาลี ถามั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยก ได้ตรวจเยี่ยมส่วนต่างๆของโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

จึงขอขอบพระคุณคณะท่านกรรมการ กตปน. ณ โอกาสนี้