นิเทศการสอน อนุบาล 2- ป.6

นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ นางจินตนา ทองเล็ก ครูวิชาการ นางสายใจ ถานะวร คณะกรรมการ เข้านิเทศการสอนครูตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนเด็กพิเศษ รวมทั้งหมด 13 ห้องเรียน ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566