ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่าเกษม ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่าเกษม ปีการศึกษา 2566 โดยชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน มีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบของนักเรียน