กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารอนกประสงค์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ

ณ อาคารอนกประสงค์

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 นำโดย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายมนตรี  บุญสมนึก    คณะครู   และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม

กิจกรรม

  1. กิจกรรมอ่านร้อยแก้ว-ร้อยกรอง
  2. กิจกรรมคัดลายมือ
  3. กิจกรรมเขียนตามคำบอก
  4. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม
  5. กิจกรรมคำคล้องจอง
  6. กิจกรรมโครงงาน
  7. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
  8. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ