โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง

ในภาคเรียนที่ 2

นำโดย นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ในวันพฤหัสบดี ที่  21  พฤศจิกายน  2562