ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม เปิดรับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านท่าเกษม เปิดรับสมัคร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 ตำแหน่ง
หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป  หรือเทียบเท่า
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว
เบอร์โทรติดต่อ 037-247304