โรงเรียนบ้านท่าเกษมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านท่าเกษมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่

ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก   1  ฉบับ

2.สำเนาสูติบัตร                        1  ฉบับ

3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา        1  ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน มารดา     1  ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา          1  ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา       1  ฉบับ