ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2481อาศัยเรียนใต้ถุนบ้านพักคนงานโรงเลื่อยจักรของนายเหลียงฟอง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเลื่อยมอบให้เป็นสถานที่เรียนต่อมาปลูกเป็นตัวอาคาร มีเสาหลังคามุงสังกะสี เรียนกับพื้นดินจนชำรุด รื้อปลูกใหม่โดยงบประมาณ 33,000 บาท ราษฎรสมทบอีก 40,000 บาท เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ซ 3 ห้องเรียน เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 21สิงหาคม 2508 เป็นอาคารเรียนหลังที่ 1เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2505 สร้างอาคารหอประชุมขนาด 28 x 8 ตารางเมตรโดยประชาชน และโรงเลื่อยจักรพนมไพร บริจาค 24,000 บาท เมื่อ พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณ 40,000 บาท เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 155,000 บาท เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารเรียนหลังที่ 4 สร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 4 ห้องเรียน และเมื่อมิถุนายน 2540 มีผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง แบบ 008 ไม่มีมุข เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5
ปัจจุบันมีครู 15 คน ภารโรง 1 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง เรือนพยาบาล 1หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ( ศาลาล้นเกล้า ) 1หลังอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1หลัง อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1หลัง ค่ายลูกเสือ 1 ค่าย ประกอบด้วยกองอำนวยการ 1 หลัง อาคารประกอบค่ายลูกเสือ 7 หลัง ส้วม 3 หลัง 15 ที่ สระน้ำ 2 สระ ถังเก็บน้ำฝน 8 ถัง บ่อบาดาล 1 บ่อ อยู่ในบริเวณ ที่ดินของโรงเรียน 63 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียน 301คน ชาย 158คน หญิง 143 คน จำนวน 16 ห้องเรียน เขตบริการของโรงเรียน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเกษมตำบลทับใหม่ และตำบลห้วยโจด โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร 037-515220เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้