ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม