ผู้บริหารโรงเรียน

นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม