ครู/บุคลากร

1.นางสาวทิพนารา  เกรียงพิริยกุล   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม