ครู/บุคลากร

1.นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

2.นางปนัดดา    ดุลชาติ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางขะจี      บุญสมนึก    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

4.นางสมหมาย  บรรดิษเสน   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

5.นางวรรณา   ชมภู     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

6.นางสายใจ  ถานะวร      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

7.นางวาสนา  พูลชาติ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

8.นางจรัสศรี  เพียแก้ว    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

9.นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

10.นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์    ตำแหน่ง  ครู คศ.1

 11. นางสาววิชุดา นาชัยฤทธิ์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   

 

 12.นางสาวศศิประภา  ช่วยณรงค์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

12.นางสาณิชนันท์  มลิซ้อน   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

13.นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์ศรีทา    ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

14.นางสาวกุลธิดา  สระแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ