ครู/บุคลากร

1.นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

2.นางปราณี  อาทิตย์วงษ์  ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางกนกพิศญ์  ไพลดำ   ครูชำนาญการพิเศษ

4.นางอุไรรัตน์  นิยมสิทธิ์   ครูชำนาญการพิเศษ

5.นางปนัดดา    ดุลชาติ    ครูชำนาญการพิเศษ

6.นางขะจี      บุญสมนึก   ครูชำนาญการพิเศษ

7.นางสมหมาย  บรรดิษเสน  ครูชำนาญการพิเศษ

8.นางวรรณา   ชมภู          ครูชำนาญการพิเศษ

9.นางสายใจ  ถานะวร       ครูชำนาญการพิเศษ

10.นางวาสนา  พูลชาติ       ครูชำนาญการพิเศษ

11.นางจรัสศรี  เพียแก้ว      ครูชำนาญการพิเศษ

12.นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา  ครูชำนาญการพิเศษ

13.นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์   ครู คศ.1

14.นางสาวธิดารัตน์  ผิวดำ    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

15.นางสาวกุลธิดา  สระแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ