ครู/บุคลากร

1.นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

 

2.นางสมหมาย  บรรดิษเสน   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 

3.นางสายใจ  ถานะวร      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

4.นางวาสนา  พูลชาติ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

5.นางจรัสศรี  เพียแก้ว    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 

6.นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

7. นางจินตนา  ทองเล็ก  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 

8. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

9. นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

10.นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์    ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.1

 

 11. นางสาววิชุดา นาชัยฤทธิ์   ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1   

 

 

 12.นางสาวศศิประภา  ช่วยณรงค์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

13.นางสาววิจิตรา  เงินเต็ม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

14.นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์ศรีทา    ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ