วิสัยทัศน์/พันธกิจ

อัตลักษณ์โรงเรียน

อ่านได้  เขียนได้  คิดเป็น  เน้นพอเพียง

ปรัชญา

ปลูกฝังคุณธรรม    นำความรู้สู่ธรรม

เอกลักษณ์

เด็กดีตามคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ 8 ประการ

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – ขาว