วิสัยทัศน์/พันธกิจ

อัตลักษณ์โรงเรียน

เพียงพอ…ดี

ปรัชญา

ปลูกฝังคุณธรรม    นำความรู้สู่ธรรม

เอกลักษณ์

เด็กดีตามคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ 8 ประการ

สีประจำโรงเรียน

เขียว-ชมภู