ต้อนรับ คณะนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม

คณะนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม

นำโดย ท่านรองประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ( ประธานกลุ่มเครือข่าย )

ดร. ปรีเปรม เค้าอ้น ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน ศึกษานิเทศก์

นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าเกษมมีความยินดีที่คณะนิเทศ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเกษมในการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019