ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา 15.30 น. พร้อมกัน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ให้นักเรียนระดับชั้น

ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา 15.30 น. พร้อมกัน”